Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí:
Od 1. 1. 2009 pro všechny nové budovy a pro rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní energetickou náročnost budovy.

Požadavky na energetickou náročnost budov:
Od 1. 1. 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č. 406/2006 o hospodaření energií, která je v platnosti od 1. 7. 2008. Cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou hospodárnost budov a snížit produkci emise CO2.
Energetický průkaz budovy (ENB) je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 730540-2:2007, platné od května 2007 zjednodušuje hodnocení na prostup tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií. Od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v gigajoulech potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci a přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném využívání bilančním hodnocením. Pro srovnání různých budov, budov A a B, je pak nutné mít společný základ se stejnými okrajovými podmínkami, které upravují možnost srovnání různých budov stejného typu za stejných výchozích podmínek a za předpokladu správného provozu objektu a správné funkce všech jeho subsystémů. Hodnocení bude probíhat na principu porovnání dosaženého srovnávacího údaje s hodnotou referenční vzhledem ke srovnávacímu údaji. Cílem opatření je, aby nebyly schvalovány budovy nižší třídy než C. Tyto objekty jsou nevyhovující, nebude na ně vydáváno stavební povolení nebo nebudou kolaudovány.

Vyhovující budovy

Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A až C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006. Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy. K energetickému štítku se dále vypracovává Protokol o energetickém štítku, který popisuje tepelné parametry budovy a výpočet bilance tepelné ztráty prostupem domu.

Druh budovy A B C D E F G
Rodinný dům < 51 51 – 97 98 – 142 143 – 191 192 – 240 241 – 286 > 286
Bytový dům < 43 43 – 82 83 – 120 121 – 162 163 – 205 206 – 245 > 245
Hotel a restaurace < 102 102 – 200 201 – 294 295 – 389 390 – 488 489 – 590 > 590
Administrativní budova < 62 62 – 123 124 – 179 180 – 236 237 – 293 294 – 345 > 345
Nemocnice < 109 109 – 210 211 – 310 311 – 415 416 – 520 521 – 625 > 625
Budova pro vzdělávání < 47 47 – 89 90 – 130 131 – 174 175 – 220 221 – 265 > 265
Sportovní zařízení < 53 53 – 102 103 – 145 146 – 194 195 – 245 246 – 297 > 297
Budova pro velkoobchod a maloobchod < 67 67 – 121 122 – 183 184 – 241 242 – 300 301 – 362 > 36

Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb., hodnoty jsou uvedeny v kWh/m2

Energetický certifikát má platnost 10 roků a vlastník je povinen ho uchovávat po celou dobu platnosti. Případně při prodeji odevzdat certifikát novému vlastníkovi, při pronájmu dát kopii nájemci, zabezpečit pravidelnou kontrolu kotle a klimatizačního systému, regulaci tepla a zabezpečit hydraulické vyvážení vytápěcí soustavy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v kWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů. Podle celkové roční dodané energie (GJ za rok), která je chápána jako množství energie dodané do budovy, vč. energie v ní vyrobené obnovitelnými zdroji energie a v budově také spotřebované za standardizovaného užívání. Průkaz energetické náročnosti budov ENB je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2 a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro veřejné účely (školství, zdravotnictví, kulturu, obchod atd.)

Energetický štítek

Energetický štítek budovy je ukazatelem úspornosti budov a důležitým kritériem pro jejich výběr. Má tedy praktický význam nejen pro vlastníka budovy, ale stává se důležitým argumentem pro sjednávání výše nájmu, při uvažované koupi domu nebo při prostém oceňování budov. V praxi je realizace a ochrana těchto zájmů zakotvena od 1.1.2009 ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č. 406/2006 o hospodaření energií, která je v platnosti od 1. 7. 2008. Průkaz energetické náročnosti budov spolu se štítkem je určen jednak všem, které zajímá, jak snížit spotřebu energie v budově kterou vlastní nebo spravují a subjektům, kterým zákon č. 177/2006 Sb. ukládá za povinnost průkaz energetické náročnosti budov vypracovat. Splnění těchto požadavků stanovených zákonem se dokládá Průkazem energetické náročnosti budovy, zpracovaným podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.

Třídy energetické náročnosti staveb – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (potřeba energií na provoz objektu jako je topení, příprava teplé vody, ventilace popř.rekuperace atd.)

Tento štítek je součástí každého průkazu energetické náročnosti budovy

Třída Klasifikace Vyhl. č. 148/2007 Sb.
A Mimořádně úsporná méně – 51 kWh/ (m2.rok)
B Úsporná 51 – 97 kWh/ (m2.rok)
C Vyhovující 98 – 142 kWh/ (m2.rok)
D Nevyhovující 143 – 191 kWh/ (m2.rok)
E Nehospodárná 192 – 240 kWh/ (m2.rok)
F Velmi nehospodárná 241 – 285 kWh/ (m2.rok)
G Mimořádně nehospodárná 286 – více kWh/ (m2.rok)

Pro srovnání uvádíme údaje o standartizaci nízkoenergetických domů v Německu vyjádřené koeficientem

  • KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

Potřeba primární energie na provoz domu

KfW 70 je menší nebo rovna 70 kWh / m2.rok
KfW 55 je menší nebo rovna 55 kWh / m2.rok
KfW 40 je menší nebo rovna 40 kWh / m2.rok

Komentáře nejsou povoleny.